6. Lenyűgöző színek és fények – Stunning colours and lights

MAGYAR:

ENGLISH:

6. Lenyűgöző színek és fények – A Róth Miksa ólomüveg ablakok

Róth Miksa üvegfestő és mozaikkészítő igazi sztárnak számított az I. világháború előtti békeidőben. Számtalan budapesti épületen fedezhetjük fel munkáit, legyen szó iskoláról, templomról, palotáról, bérházakról vagy a Városliget fényűző villáiról.

Családja generációkon keresztül üvegesmesterekből állt, így már gyerekkorában elleshette az üvegfestés rejtelmeit édesapja, Róth Zsigmond műhelyében. Első saját műhelyét 1885-ben alapította, de igazán ismertté csak egy évtizeddel később, az Ezredéves Országos Kiállítással és az Országház üvegfestményeinek elkészítésével vált. A közkedvelt historizáló stílustól aztán a szecesszió felé csábult el, így születtek meg ikonikus mintái allegorikus alakokkal, tekeredő indákkal és színpompás virágokkal.

A Kálvin terem keleti oldalán található ablakokon a Magyarországi Református Egyház és a Dunamelléki Református Egyházkerület címerei láthatók. A harmadik ábrázolás a Gondviselés szeme, mely Isten jelenlétére utal. A középső sorban Bocskay István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek között Kálvin János reformátor ábrázolását láthatjuk. Isten igéje Zakariás próféta könyvéből így olvasható: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel!”

A déli oldalon hat ablak található. Az ábrázolás három részre tagolt: felül egy szimbólum, középen két bibliai üzenet, alul pedig az adományozók feltüntetése.

Az első ablakon a Biblia látható, benne az alfa és omega görög betűk, melyek a kezdetre, a végre, a teljességre utalnak. A bibliai igék: A szeretet soha el nem fogy. Az én beszédem lélek és élet.

A második ablakon egy olajlámpás található, mely a keresztyén szolgálatunkra és Isten vezetésére utal. A biblia igék: Ti vagytok a világ világossága. Fényljék a ti világosságotok az emberek előtt.

A harmadik ablakon a szőlő ábrázolása látható. A bibliai igék: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Sok gyümölcsöt teremjetek.

A negyedik ablakon Mózes történetéből az égő csipkebokor ábrázolását láthatjuk. A bibliai igék: Én vagyok a jó pásztor és ismerem az enyéimet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot.

Az ötödik ablakon a búza ábrázolása Jézus tanítására utal. Én vagyok az élet kenyere. Az én beszédem lélek és élet.

A hatodik ablakon csillagot láthatunk, mely Jézus eljövetelére utal. Én vagyok ama fényes és hajnali csillag. Én vagyok a feltámadás és az élet.

Köszönjük, hogy meghallgatta gyülekeztünk, templomunk történetét. A perselybe tett adományával hozzájárulhat egyházközségünk fenntartásához.

6. Stunning colours and lights – The Miksa Róth stained glass windows

Miksa Róth, glass painter and mosaic maker, was a real star in the peacetime before the first world war. His work can be seen on countless buildings in Budapest, be they schools, churches, palaces, tenement houses or the luxurious villas of the City Park.

His family was made up of generations of glassmakers, so he learned the secrets of glass painting as a child in his father Zsigmond Róth’s workshop. He set up his first workshop in 1885, but it was not until a decade later that he became truly famous, with the National Exhibition of the Millennium and the stained glass windows of the Parliament House. He was then lured away from the popular historicist style and into Art Nouveau, producing iconic designs with allegorical figures, twisting vines and colourful flowers.

The windows on the eastern side of the Calvin Hall feature the coats of arms of the Reformed Church of Hungary and the Dunamelléki Reformed Diocese. The third depiction is the eye of providence, which refers to the presence of God. In the middle row, between the transylvanian nobles István Bocskay and Gábor Bethlen, is a depiction of the reformer Jean Calvin. The word of God from the book of Zechariah reads, „Not by might, nor by power, but by My Spirit.”

The south side has six windows. The image is divided into three parts: a symbol at the top, two biblical messages in the middle and the donors’ names at the bottom.

The first window shows the Bible, with the Greek letters alpha and omega, which refer to the beginning, the end, the completion. The Bible verses: My word is spirit and life.

On the second window is an oil lamp, which refers to our christian service and God’s guidance. Bible verses: May your light shine before men.

In the third window is a representation of a vine. Bible verses: I am the vine, you are the branches. Bear much fruit.

The fourth window shows a depiction of the burning bush from the story of Moses. The biblical verses: I am the good shepherd and I know my shepherds. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness.

In the fifth window, the representation of wheat refers to the teaching of Jesus. I am the bread of life. My word is spirit and life.

In the sixth window, a star is seen, referring to the coming of Jesus. I am that bright and morning star. I am the resurrection and the life.

Thank you for listening to the story of our congregation, our church. Your donation to the collection box will help sustain our parish.