1. A kezdetek – The beginnings

MAGYAR:

ENGLISH:

1. A kezdetek – Egyházközségünk és a templom története 1. rész

A XVIII. században a főváros teljesen máshogy festett mint napjainkban. Az uralkodó, I. Lipót 1703-ban kiadott kiváltságlevele szerint a város falain belüli letelepedésre engedélyt csak római katolikusok és görögkeleti vallásúak kaphattak. Így vált német-szerb településsé Pest. II. József úgynevezett türelmi rendelete (1781) után nyílt először lehetőség arra, hogy a magyar nyelviségét őrző, városfal körüli népesség református templom építését kezdeményezze. A Pesti Református Egyházközség 1796-ban jött létre. Területet viszont csak 1801-ban kapott, azt is csak a régi városfalakon kívül, az akkori Széna piac mellett. A református hívők egy központi templom felépítését tervezték. 1804-1830 között a vallás gyakorlása egy imateremben folyt. 1830-ra készült el Hild Vince tervei szerint a Hofrichter József irányításával kivitelezett, ma is egyedülálló, klasszicista épület.

Felépítéséhez József nádor második felesége, a református Hermina főhercegasszony támogatása nyújtotta a legnagyobb segítséget. 1816 elején építési bizottság alakult a templom felépítésére. Egy 1816. május 12-i feljegyzés már az építkezésről szól, az ünnepélyes alapkőletételre július 12-én került sor. 1817. szeptember 14-én, a mindössze húszéves Hermina főhercegasszony ikerszülés során életét vesztette. A váratlan tragédia a templom építésére is hatással volt, hiszen a legnagyobb támogatóját veszítette el a gyülekezet.

Az építkezés két évig állt, 1820-ban folytatódott a falak építése. A torony és a koronázó párkány kőfaragó munkáit Bauer Péter, a belső stukkókat a Deák téri evangélikus templomban már érdemeket szerzett Hofrichter Maurer János készítette. 

Az első istentiszteletet 1830. augusztus 29-én, vasárnap tartották a még csak belülről befejezett templomban. Mivel csak nehezen volt hallható a lelkész hangja a nagy térben, 1931-ben Hild Vince unokaöccsét, Hild Józsefet bízták meg azzal, hogy az akusztika javítására hangvetőt tervezzen a szószék fölé. A gyülekezet egy folyamatosan épülő közösség. Mindenkinek meg van benne a helye. A templom szent hely, ami a megnyugvás, az Istenre figyelés terét biztosítja számunkra. Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliumának 11. fejezete.

1. The beginnings – History of our congregation and the church Part 1

In the 18th century Pest looked very different from what it does today. According to a charter of privilege issued by the Emperor Leo, the Ist in 1703, only roman catholics and greek catholics were allowed to settle within the city walls. Thus Pest became a german-serb settlement. It was after Joseph, the II’s so-called ‘Toleration Decree’ (1781) that the first opportunity was given for the population around the city walls, who preserved their hungarian language identity, to initiate the building of a reformed church. The Reformed Parish of Pest was established in 1796. However, it was only in 1801 that it was given a plot of land outside the old city walls, next to the then Széna (Hay) market. The reformed believers planned to build a central church. Between 1804 and 1830, the religion was practised in a prayer room. By 1830, the unique neoclassical building, designed by Vince Hild and under the direction of József Hofrichter, was completed.

Its construction was supported by the donation of archduchess Hermina, the second wife of the Grand Duke Joseph, a reformed archduchess. In early 1816, a building committee was formed for the construction of the church. A note of 12 May 1816 already mentions the construction work, and the foundation stone was laid on 12 July. On 14 September 1817, Archduchess Hermina, aged only 20, died in a twin birth. This unexpected tragedy also had an impact on the building of the church, as the congregation lost its greatest supporter.

The construction lasted two years, and in 1820 the building of the walls continued. The tower and the crowning cornice were carved by Péter Bauer, the interior stuccoes by János Hofrichter Maurer, who had already made a name for himself in the Lutheran church on Deák Square. 

The first service was held on Sunday, 29 August 1830, in the church, which was only finished from the inside. As it was difficult to hear the voice of the pastor in the large space, in 1931 Vince Hild’s nephew, József Hild, was commissioned to design a sound projector above the pulpit to improve the acoustics. 

The congregation is a community in constant construction. Everyone has a place in it. The church is a sacred place that provides us with a space of rest and listening to God. Jesus says, „Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11, chapter 11 of the Gospel of Matthew.